KIA Optima: Szyby boczne

KIA Optima –> Wyposażenie pojazdu –> Szyby boczne

Szyby boczne


1. Podnośnik szyby kierowcy

2. Przełącznik elektrycznego podnoś- nika szyby w przednich drzwiach po stronie pasażera

3. Podnośnik szyby, drzwi tylne, lewe

4. Podnośnik szyby, drzwi tylne, prawe

5. Otwieranie i zamykanie okna*

6. Automatyczny tryb zamykania okna*/ otwierania*

7. Blokada otwierania okien

UWAGA

W niskich temperaturach i przy du- żej wilgotności podnośniki szyb mogą działać nieprawidłowo z powodu zamarzania.

Szyby elektryczne

Aby szyby elektryczne działały, stacyjka musi znajdować się w położeniu ON (WŁ.).

W każdych drzwiach znajduje się prze- łącznik podnośnika szyby elektrycznej, który służy do sterowania szybą drzwi.

Kierowca na do dyspozycji przycisk blokady szyb elektrycznych, którym może zablokować szyby elektryczne w drzwiach pasażerów. Szyby elektryczne można obsługiwać przez około 30 sekund po wyjęciu kluczyka ze stacyjki lub przestawienia jej do położenia ACC (AKCESORIA) lub LOCK (BLOKADA). Jednak jeśli przednie drzwi są otwarte, szyby elektryczne nie działają nawet w tym 30-sekundowym okresie.

W drzwiach kierowcy znajduje się prze- łącznik główny szyb elektrycznych słu- żący do sterowania wszystkimi szybami w pojeździe.

UWAGA

Podczas jazdy z otwartymi tylnymi szybami lub z otwartym (albo częś- ciowo otwartym) oknem dachowym (jeżeli jest w wyposażeniu) w pojeź- dzie może wystąpio zjawisko tzw.

trzepotania powietrza lub pulsujący hałas. Jest to całkowicie normalne.

Hałas ten można zmniejszyć lub wyeliminować, wykonując następujące czynności. Jeśli hałas występuje przy opuszczonych szybach jednego lub obu okien tylnych, należy częściowo opuścio obie szyby przednie na około 2,5 cm. Jeśli hałas występuje przy otwartym oknie dachowym, wystarczy je lekko przymknąć.

Otwieranie i zanykanie okna

Otwieranie i zamykanie okąa


Typ A

Aby otworzyć lub zamknąć okno, należy nacisnąć odpowiednio w dół lub w górę przednią część odpowiadającego mu przełącznika do pozycji pierwszego zatrzymania (5).

Typ A


Typ B - całkowite otwarcie/zamknięcie okna (jeżeli należy do wyposażenia)

Krótkie naciśnięcie lub pociągnięcie przełącznika okna elektrycznego do pozycji drugiego zatrzymania (6) spowoduje całkowite opuszczenie lub podniesienie szyby, nawet jeżeli przełącznik zostanie zwolniony. Aby zatrzymać prze nieszczającą się szybę w wybranej pozycji, należy na krótko nacisnąć prze- łącznik w górę lub w dół, a następnie zwolnio.

Jeżeli elektrycznie sterowane okna nie pracują nieprawidłowo, konieczne jest zresetowanie automatycznego systemu sterowania oknami zgodnie z poniż- szymi instrukcjami:

1. ustawio przełącznik zapłonu w po- łożeniu ON (WŁ.), 2. zamknąć okno i w dalszym ciągu naciskać przełącznik sterowania oknem w górę przez co najmniej 1 sekund ę od momentu kompletnego zamknięcia okna.

Automatyczne odwrócenie ruchu (dla typu B)

Automatyczne odwrócenie ruchu (dla typu B)


Jeżeli ruch szyby w górę zostanie zablokowany przez przedmiot lub część ciała, okno wykryje opór i szyba przestanie przesuwać się w górę. Następnie szyba obniży się o około 30 cm, aby uwolnio przyciśnięty element.

Jeżeli szyba natrafi na opór w przypadku, gdy przełącznik pozostaje wciśnięty do góry, podnoszenie szyby zostanie wstrzymane, a następnie obniży się ona o około 2,5 cm.

Jeśli wówczas w ciągu 5 sekund od momentu obniżenia szyby przez funkcję automatycznego odwrócenia ruchu przełącznik elektrycznego okna ponownie zostanie naciśnięty w górę i przytrzymany, funkcja automatycznego odwrócenia ruch przestanie działać.

UWAGA

Funkcja automatycznego odwrócenia ruchu okna jest aktywna wyłącznie w przypadku użycia funkcji samoczynnego otwarcia całkowitego poprzez pełne naciśnięcie przełącznika w górę. Funkcja automatycznego odwrócenia ruchunie będzie działać w przypadku częściowego naciśnię- cia przełącznika.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć  obrażeń ciała lub  uszkodzenia opjazdu, zawsze należy sorawdzić, czy zanykana szyba  nie natrafi na orzeszkodę. Gdy ppmiędzy krawędzią szyby a jej górnn uszczel- (Nieorzerwany) ką utk nie obiekt o średmicy m niejszej miż 4 NN, okąo z fuąkcją autoNatycząego odwrócemia ruchu może  nie wykryć oporu, w wymiku czego ruch szyby  nie zostanie zatrzyNany i odwrócomy.

Blokada otwierania okieą

Blokada otwierania okieą


Kierowca może dezaktywować prze- łączniki elektrycznego sterowania okien tylnych drzwi pasażerskich, wciskając przełącznik blokady elektrycznego sterowania okien do pozycji zablokowania (wciśnięty).

Po naciśnięciu przycisku blokady elektrycznego sterowania okien:

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE

Szyby bocząe

Awaryjne otwieranie pokrywy bagażnika

Pojazd wyposażono w dźwignię do awaryjnego otwierania klapy tylnej znajdującą się u dołu klapy. W przypadku nieumyślnego zatrzaś ...

Pokrywa komory silnika

...

Categorie