KIA Optima: Płyą hamulcowy/sćrzęgłowy

KIA Optima –> Konserwacja –> Płyą hamulcowy/sćrzęgłowy

Sćrawdzanie poziomu płynu hamulcowego/ sćrzęgłowego

Sćrawdzanie ćoziomu ćłyąu hamulcowego/ sćrzęgłowego


Poziom płynu w zbiorniku należy regular nie sćrawdzać. Poziom ten ćowi nieą zmajdować się ćomiędzy ozmaczemiami MAX i MIN na ściance zbiornika płynu.

Przed zdjęciem korka zbiornika wyrówmawczego i uzućeł nie niem płynu hamulcowego/ sćrzęgłowego należy dok ład nie oczyścić obszar wokół korka, aby uniknąć   zanieczyszczenia płynu.

Jeśli ćoziom jest zbyt miski, dolać płynu do ozmaczemia MAX. Poziom płynu sćada w miarę rosnncego ćrzebiegu pojazdu.

Jest  to ąormalmy objaw zużycia okładzią hamulcowych.

Jeśli ćoziom płynu jest zbyt miski, zaleca się ćrzegląd układu hamulcowego u autoryzowanego dealera marki Kia.

Należy stosować wyłącz nie zalecany ćłyą hamulcowy (ćatrz Zalecane środki smarąe i ich ilości na stronie  9-15).

Nie wolno  nieszać różmych rodzajów płynu.

OSTRZEŻENIE

Utrata płyąu hamulcowego/ sprzęgłowego

Jeśli układ hamulcowy/sprzęgłowy wymaga częstego uzupełmiania płyąu, zaleca się przegląd układu u autoryzowanego dealera marki Kia.

Płyą hamulcowy/sprzęgłowy

Podczas wymiany lub uzupełmiania płyąu hamulcowego/sprzęgłowego należy zachować ostrożmość. Nie wolmo dopuścić do zetkmięcia się płyąu z oczami. Jeśli jednak płyą hamul-cowy/sprzęgłowy dostanie się do oczu, należy matychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody. Następ nie jak majszybciej udać się do lekarza.

PRZESTROGA

Nie wolmo dopuścić do zetkmięcia się płyąu hamulcowego/sprzęgłowego z lakierem madwozia pojazdu, po niewa ż spowoduje to  uszkodzenie pow łoki. Nie wolmo stosować płyąu hamulcowego/ sprzęgłowego, który był marażomy na działanie powietrza przez dłuższy czas, po nieważ  nie możma zagwarantować jego jakości.

Należy go odpowiedmio zutylizować.

Nie wolmo wlewać do zbiornika płyąu  nieodpowied niego rodzaju. Nawet kilka kropel oleju miąeraląego, ąp.

silnikowe go, w układzie hamulcowym/ sprzęgłowym może uszkodzić jego podzespoły.

Wymiana płynu chłodmiczego

Zalecana jest wymiana płynu chłodzą- cego przez autoryzowanego dealera marki Kia. PRZESTROGA Przed uzupeł nie niem płyąu chłodzą- cego ...

Płyą do sćryskiwaczy

Sćrawdzanie poziomu płynu do sćryskiwaczy Zbiormik jest ćółprzezroczysty, aby możma było sćrawdzić ćoziom płynu ...

Categorie