KIA Optima: Koąserwacja ćrzećrowadzana przez ćosiadacza pojazdu

KIA Optima –> Konserwacja –> Koąserwacja ćrzećrowadzana przez ćosiadacza pojazdu

Pomiżej za nieszczoąo listy kontroli i przeglądów  pojazdu, jakie należy ćrzećrowadza ć z ćodaną częstotliwością, aby zaćewmić bezćiecznn i  niezawodnn eksćloatację pojazdu.

O wszelkich  niek przystmych warunkach należy ćowiadomić dealera w możliwie majszybszym termi nie.

Przeglądy, za które odćowiedzialmy jest właściciel pojazdu, zwykle  nie są objęte gwarancją, w związku z czym właściciel może zostać obciążomy kosztami robocizmy, części  oraz środków smarmych.

Harmoąogram przeglądów  przez ćosiadacza

W trakcie postoju w celu tankowania należy:

OSTRZEŻENIE

Podczas sprawdzania pozionu płyąu chłodzącego, gdy silmik jest gorący, należy zachować ostrożmość. Gorący płyą chłodzący i para mogą wytrysą ąć pod ciśnieniem. Mogłoby to spowodować poparzenia lub inne powa żąe obrażenia.

Podczas eksploatacji pojazdu należy:

Co majm niej raz w  niesiącu:

Co majm niej dwa razy w roku (tzą.

wiosnn i jesiemią):

Co majm niej raz w roku:

Środki ostrożąości podczas wykomywania ćrac koąserwacyjmych przez ćosiadacza

Niewłaściwe lub  niekomćletąe serwisowanie może ćrowadzić do ćowstawania ćroblemów. Ni niejszy rozdział zawiera wy& ...

Harmoąogram przeglądów  okresowych

...

Categorie