KIA Optima: Filtr powietrza

KIA Optima –> Konserwacja –> Filtr powietrza

Wymiana filtra

Wymiana filtra


W razie Koniecząości należy wy niemić filtr. Nie należy go myć.

Filtr możma wyczyścić podczas kontroli układu oczyszczania powietrza.

W celu oczyszczemia przedmuchać filtr sćrężomym powietrzem.

Wymiana filtra


1. Zdjąć ćokrywę układu oczyszczania powietrza.

Wymiana filtra


2. Odblokować, ćrzekręcając dźwigmię blokującą w dół.

3. Wyciągnnć filtr powietrza i wy niemi ć go.

4. Zamknnć ćokrywę w odwrotąej kolejąo ści.

Wy niemiać filtr  zgodnie z harmonogramem przeglądów  serwisowych.

Jeżeli pojazd używany jest w bardzo zaćylomych lub zaćiaszczomych obszarach, filtr powinno się wy niemiać częś- ciej miż w zazwyczaj zalecanych odstę- ćach czasu. (ćatrz rozdział Serwisowanie w  przyćadku trudmych waruąków eksćloatacji na stronie  8-18)

PRZESTROGA

Wymiana wkładu filtra paliwa

UWAGA Przy wymianie wkładu filtra paliwa zaleca się stosowanie części za nieąmych ćochodzących od autoryzowanego dealera marki Kia. ...

Filtr powietrza klimatyzacji

Koątrola filtra Filtr powietrza klimatyzacji ćowi nieą należy wy niemiać  zgodnie z harmonogramem przeglądów  serwisowych. Je- &# ...

Categorie