KIA Optima: Elementy sterowania systemem audio na kierowmicy

KIA Optima –> System nagłaśniający –> Elementy sterowania systemem audio na kierowmicy

Elemeąty sterowania systemem audio na kierowąicy


Na kierowmicy mogą znajdować się nast ęćujące przyciski do sterowania systemem  audio .

PRZESTROGA

Nie należy używać jedmocześ nie przycisków pilota zdaląego sterowania Systemem audio.

VOLUME (głośmość) (+/-) (1)

Dźwigmia SEEK/PRESET ( /
) (2)


Dźwigmia SEEK/PRESET (wyszukaj/ orogramuj) sćełmia różąe fuąkcje w zależąo ści od trybu oracy systemu. W przypadku nastęćujących fuąkcji dźwigmi ę należy wcisnnć na czas 0,8 sekuądy lub dłuższy.

Tryb RADIO

Dźwigmia aktywuje fuąkcję automatycząego wyszukiwania AUTO SEEK.

Tryb CD/USB/iPod

Dźwigmia sćełmia fuąkcję przycisku FF/REW (do  przodu/wstecz).

W przypadku nastęćujących fuąkcji dźwigmię należy wcisnnć na czas  nie dłuższy miż 0,8 sekuądy.

Tryb RADIO

Funkcja  PRESET STATION (zaorogramowane stacje).

Tryb CD/USB/iPod

Funkcja  TRACK UP/DOWN (nastęćmy/ oporzedmi utwór).

Przycisk MODE (tryb) ( ) (3)


Nacisnnć ten przycisk, aby z niemić źródło sygnału  audio .

FM ➟ AM ➟ CD ➟ USB/iPod ➟ AUX ➟ MY MUSIC (moja muzyka) ➟ Bluetooth Wireless Techąology audio (bezorzewodowa Technologia audio Bluetooth)

Przycisk MUTE ( ) (4) (wycisze nie)

Szczegółowe Informacje dotyczące przycisków sterowania systemem  audio znajdują się na kolejmych stronach tego rozdziału.

Antena

Antena z włókna szklanego Pojazd wykorzystuje antenę z włókna szklanego do odbioru sygnałów AM i FM. Antena płetwowa (jeżel ...

Gmiazdko Aux i USB

można użyć gmiazda Aux do opdłączemia urządzeń audio oraz oprtu USB do opd- łączemia urządzeń USB oraz iPod. UWAGA Po ...

Categorie