Chevrolet Malibu: Wyświetlacze informacyjne

Chevrolet Malibu –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne

Wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC)

Wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) służy do wyświetlania informacji o pojeździe. Wyświetla równie komunikaty ostrzegawcze w przypadku wykrycia problemów związanych z systemem. Dodatkowe informacje, patrz Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu (wersja najwyższa) lub Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu (wersja podstawowa). Wszystkie komunikaty pokazują się na wyświetlaczu DIC umieszczonym w środku zestawu wskaźników deski rozdzielczej.

Samochód może być również wyposażony w funkcje konfigurowane za pomocą elementów sterujących znajdujących się na radioodbiorniku. Dodatkowe informacje, patrz Personalizacja ustawień.

Obsługa i wskaźniki wyświetlacza informacyjnego kierowcy

Wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) pokazuje różne ekrany, które można obsługiwać za pomocą elementów sterujących znajdujących się na dźwigni kierunkowskazów z lewej strony kierownicy.

Wyświetlacz DIC pokazuje przebieg, ilość paliwa w zbiorniku i informacje o systemach pojazdu oraz, w razie wykrycia problemu, komunikaty ostrzegawcze.

Przyciski wyświetlacza informacyjnego kierowcy

Przyciski wyświetlacza informacyjnego kierowcy


  1. SET/CLR (Ustaw/kasuj): Nacisnąć, aby ustawić lub wyzerować wyświetlaną pozycję menu.
  2.  (Pokrętło): Obrócić w
    celu przewinięcia menu.
  3.  MENU: Nacisnąć, aby wyświetlić menu Trip/Fuel (Przebieg/paliwo) i menu Vehicle Information (Informacje o samochodzie). Ten przycisk umożliwia też powrót do ostatniego ekranu wyświetlanego na wyświetlaczu DIC oraz wyjście z niego.

Pozycje menu Przebieg/paliwo

Naciskać przycisk MENU na dźwigni kierunkowskazów, aż zostanie wyświetlone menu Trip/Fuel (Przebieg/paliwo). Użyć pokrętła w celu przewinięcia następujących
pozycji menu:

Prędkościomierz cyfrowy

Dostępny w niektórych pojazdach prędkościomierz pokazuje prędkość poruszania się samochodu w kilometrach na godzinę (km/h) lub milach na godzinę (mph). Prędkościomierza nie można zerować.

Przebieg dzienny 1 i Przebieg dzienny 2

Pokazuje aktualnie przejechaną odległość, w kilometrach (km) lub milach (mi), od ostatniego zerowania licznika przebiegu dziennego.

Gdy jest wyświetlany licznik przebiegu dziennego, można go wyzerować, naciskając przycisk SET/CLR (Ustaw/kasuj).

Zasięg

Informuje o przybliżonej odległości, jaką pojazd może przejechać bez uzupełniania paliwa w zbiorniku.

Obliczenie zasięgu na paliwie oparte jest na średnim zużyciu paliwa przez pojazd w ostatnim czasie oraz ilości paliwa, które pozostaje w zbiorniku. W niektórych modelach ta pozycja jest wyświetlana jako km (mile). Zasięgu na
paliwie nie można zerować.

Średnie zużycie paliwa

Ten ekran pokazuje przybliżoną wartość średniego zużycia paliwa w litrach na 100 kilometrów (l/100 km) lub milach na galon (mpg).

Obliczenia te oparte są o wartość l/100 km (mpg) zarejestrowaną od czasu ostatniego zerowania tej pozycji menu. W niektórych modelach ta pozycja jest wyświetlana jako . l/100 km (mpg).


Zużycie paliwa można wyzerować przez naciśnięcie przycisku SET/ CLR (Ustaw/kasuj) w czasie, gdy wyświetlany jest ekran Average Fuel Economy (Średnie zużycie paliwa).

W niektórych modelach ta pozycja jest wyświetlana na tej samej stronie co bieżące zużycie paliwa.

Bieżące zużycie paliwa

Ekran bieżącego zużycia paliwa informuje o chwilowym spalaniu, wyświetlając wartości w litrach na 100 kilometrów (l/100 km) lub milach na galonie (mpg). Liczba ta informuje jedynie o zużyciu paliwa w danym momencie i zmienia się wraz ze zmianą warunków jazdy. W niektórych modelach ta pozycja jest wyświetlana jako . l/100 km (mpg).


W odróżnieniu od średniego zużycia paliwa, tego wskazania nie można wyzerować. W niektórych modelach ta pozycja jest wyświetlana na tej samej stronie co średnie zużycie paliwa.

Średnia prędkość samochodu

Informuje o średniej prędkości pojazdu, wyświetlając wartości w milach na godzinę (mil/h) lub kilometrach na godzinę (km/h).

Ta wartość średnia obliczona jest na podstawie różnych prędkości samochodu zarejestrowanych od czasu ostatniego zerowania tej wartości. W niektórych modelach ta pozycja jest wyświetlana jako c km/h (mph). Wskazanie średniej prędkości można wyzerować przez naciśnięcie przycisku SET/CLR (Ustaw/kasuj) w czasie, gdy wyświetlany jest ekran Average Vehicle Speed (Średnia prędkość pojazdu).

Pozycje menu informacji o samochodzie

Naciskać przycisk MENU na dźwigni kierunkowskazów, aż zostanie wyświetlone menu Vehicle Information (Informacje o samochodzie).

Użyć pokrętławw celu przewinięcia
następujących pozycji menu:

W niektórych modelach z menu można korzystać tylko wtedy, gdy pojazd nie znajduje się w ruchu.

Ciśnienie powietrza w oponach

Ten ekran jest dostępny w niektórych pojazdach i pokazuje symbol samochodu z przybliżonym ciśnieniem we wszystkich czterech oponach. Ciśnienie jest wyświetlane w kilopaskalach (kPa) lub funtach na cal kwadratowy (psi). W niektórych modelach ekran ten umożliwia jedynie przypisanie czujników TPMS. W takiej sytuacji wyświetlany jest komunikat "TIRE LEARN" (Programowanie danych opon).

Patrz Układ monitorowania ciśnienia w oponach.

Działanie i obsługa układu monitorowania ciśnienia w oponach, aby uzyskać więcej informacji.

Pozostały okres przydatności oleju

Ten ekran pokazuje przybliżony pozostały okres przydatności oleju.

Wyświetlający się komunikat REMAINING OIL LIFE 99% (pozostały okres przydatności oleju 99%) oznacza, że pozostało jeszcze 99% czasu trwałości użytkowej oleju. W niektórych modelach ta pozycja jest wyświetlana jako%.


Jeśli pozostały okres przydatności oleju jest krótki, wyświetli się komunikat CHANGE ENGINE OIL SOON (Wkrótce wymienić olej silnikowy).

Patrz Komunikaty dotyczące oleju silnikowego.

Olej należy wymienić jak najszybciej.

Patrz Olej silnikowy. Choć okres eksploatacji oleju silnikowego jest monitorowany przez układ kontroli żywotności oleju, zaleca się wykonywanie dodatkowych czynności obsługowych zalecanych w harmonogramie konserwacji.

Dodatkowe informacje, patrz Zaplanowana obsługa okresowa.

Prosimy pamiętać o wyzerowaniu wyświetlacza przybliżonego okresu przydatności oleju po każdej wymianie oleju. Układ nie resetuje się samoczynnie. Należy również zachować ostrożność, aby przypadkowo nie wyzerować wyświetlacza przybliżonego okresu przydatności oleju w innym czasie niż bezpośrednio po wymianie oleju. Układu nie można precyzyjnie zresetować w okresie między wymianami oleju.

Aby wyzerować układ kontroli żywotności oleju silnikowego, nacisnąć przycisk SET/CLR (Ustaw/ kasuj) w czasie, gdy wyświetlany jest ekran Oil Life (Żywotność oleju).

Patrz Układ kontroli żywotności oleju silnikowego.

Napięcie akumulatora

Ten ekran, dostępny w niektórych pojazdach, pokazuje aktualne napięcie akumulatora. Jeśli napięcie mieści się w normalnym zakresie, wyświetla się jego wartość. Przykładowo wyświetlacz może pokazywać "Battery Voltage 15.0 Volts" (napięcie akumulatora 15,0 V).

Układ ładowania reguluje napięcie w zależności od stanu naładowania akumulatora. Wartość napięcia obserwowana na wyświetlaczu DIC może się wahać. Jest to normalne.

Dodatkowe informacje, patrz Lampka kontrolna układu ładowania. Jeśli w układzie ładowania akumulatora występuje problem, wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) pokaże odpowiedni komunikat

Lampka sygnalizująca niedomknięte drzwi

W przypadku podstawowej wersji zestawu wskaźników lampka jest wyświetlana powyżej wyświetlacza informacyjnego kierowcy (DIC). W przypadku najwyższej wersji zestawu w ...

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

...

Categorie