Chevrolet Malibu: Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Chevrolet Malibu –> Pielęgnacja samochodu –> Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Więcej informacji o akumulatorze pojazdu można znaleźć w Akumulator.

Jeśli akumulator się rozładowuje, należy spróbować uruchomić pojazd przy użyciu przewodów rozruchowych podłączonych do akumulatora w innym pojeździe. Aby bezpiecznie wykonać te czynności, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

OSTRZEŻENIE Akumulatory mogą powodować obrażenia ciała. Mogą być niebezpieczne, ponieważ:
 •  Zawierają elektrolit, powodujący oparzenia.
 •  Zawierają gaz, który może wybuchnąć lub zapalić się.
 •  Zawierają wystarczającą ilość energii elektrycznej , aby oparzyć.

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może spowodować obrażenia w wyniku wystąpienia kilku lub wszystkich zagrożeń.

Uwaga: Zignorowanie tych czynności może spowodować kosztowne uszkodzenia pojazdu, które nie będą objęte gwarancją.

Podejmowanie prób uruchomienia pojazdu poprzez pchanie lub ciągnięcie jest bezcelowe i może spowodować jego uszkodzenie.

Dodatni zacisk rozruchu awaryjnego (A) znajduje się pod osłoną w komorze silnika po stronie kierowcy.

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych


Przewód rozruchowy podłącza się do tego zacisku, a nie bezpośrednio do akumulatora.

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych


 1. Sprawdzić drugi pojazd.

  Powinien być on wyposażony w akumulator 12 V z ujemnym układem masowym.

Uwaga: Do uruchomienia samochodu za pomocą przewodów rozruchowych można wykorzystać drugi pojazd wyłącznie wtedy, gdy posiada on akumulator 12 V z ujemnym przewodem masowym. Jeśli drugi samochód nie jest wyposażony w akumulator 12 V z ujemnym przewodem masowym, może dojść do uszkodzenia obu pojazdów.

 1.  Ustawić oba pojazdy tak, aby się nie stykały.
 2. Mocno zaciągnąć hamulec postojowy i przesunąć dźwignię skrzyni biegów w położenie P (parkowanie). Przejść do Przełączanie skrzyni biegów w położenie parkowania.

Uwaga: Pozostawienie włączonych lub podłączonych akcesoriów podczas uruchamiania silnika przy użyciu przewodów rozruchowych może spowodować ich uszkodzenie. Naprawy nie będą objęte gwarancją samochodu. Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do uruchamiania silnika przy użyciu przewodów rozruchowych wyłączyć lub odłączyć wszystkie akcesoria w obydwu pojazdach.

 1.  Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu LOCK/OFF (Zablok./ Wył.) i wyłączyć wszystkie światła i akcesoria w obu pojazdach, w razie potrzeby pozostawiając włączone światła awaryjne.
OSTRZEŻENIE Wentylator elektryczny może uruchomić się nawet wtedy, gdy silnik nie pracuje, co grozi obrażeniami ciała. Należy trzymać dłonie, odzież i narzędzia z dala od wentylatora elektrycznego znajdującego się w komorze silnika.

 

OSTRZEŻENIE Używanie otwartego ognia w pobliżu akumulatora grozi eksplozją gazu wydobywającego się z akumulatora. Grozi to obrażeniami ciała i utratą wzroku.

Jeśli potrzebne jest intensywniejsze oświetlenie, użyć latarki.

Upewnić się, że w akumulatorze jest wystarczająca ilość wody. Nie ma potrzeby dolewania wody do akumulatora zamontowanego w nowym pojeździe. Jeśli jednak akumulator wyposażony jest w korki wlewu, upewnić się, że zawiera prawidłową ilość elektrolitu.

Jeśli poziom jest niski, najpierw należy dolać wody. W przeciwnym razie, może pojawić się wybuchowy gaz.

Elektrolit w akumulatorze jest kwasem, który grozi poparzeniami.

Nie wolno rozlać go na siebie. Jeśli przypadkowo elektrolit dostanie się do oczu lub na skórę, przemyć miejsce kontaktu wodą i niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.

 

OSTRZEŻENIE Wentylatory i inne ruchome części silnika mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Po uruchomieniu silnika należy trzymać ręce z dala od jego ruchomych części.

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych


 1. Podłączyć jeden koniec czerwonego dodatniego (+) przewodu do dodatniego (+) zacisku (A) do rozruchu awaryjnego.

  Użyć zdalnego zacisku dodatniego (+), o ile znajduje się w wyposażeniu samochodu.

 2.  Nie dopuścić, aby drugi koniec czerwonego dodatniego (+) przewodu dotknął metalu.

  Podłączyć go do dodatniego (+) zacisku sprawnego akumulatora (B). Użyć zdalnego zacisku dodatniego (+), o ile znajduje się w wyposażeniu samochodu.

 3. Podłączyć jeden koniec czarnego ujemnego (-) przewodu do ujemnego (-) zacisku sprawnego akumulatora (C). Użyć zdalnego zacisku ujemnego (-), o ile znajduje się w wyposażeniu samochodu.

  Nie dopuścić, aby drugi koniec zetknął się z czymkolwiek przed wykonaniem następnego kroku.

  Drugiego końca przewodu ujemnego (-) nie łączy się z rozładowanym akumulatorem.

  Podłącza się go do ciężkiego, niemalowanego, metalowego elementu silnika lub do zdalnego ujemnego zacisku (-) w pojeździe z rozładowanym akumulatorem.

 4.  Podłączyć drugi koniec czarnego ujemnego (-) przewodu do ciężkiego niemalowanego metalowego elementu silnika (D) z dala od niesprawnego akumulatora i poruszających się części silnika.
 5.  Uruchomić silnik w pojeździe ze sprawnym akumulatorem i pozwolić mu pracować na biegu jałowym przez co najmniej cztery minuty.
 6.  Podjąć próbę uruchomienia samochodu z rozładowanym akumulatorem. Jeśli po kilku próbach samochód nie uruchomi się, prawdopodobnie wymaga serwisowania.

Uwaga: W przypadku, gdy przewody rozruchowe zostaną podłączone lub odłączone w nieprawidłowej kolejności, może nastąpić zwarcie elektryczne skutkujące uszkodzeniem samochodu. Naprawy nie będą objęte gwarancją samochodu.

Zawsze należy podłączać i odłączać przewody rozruchowe w prawidłowej kolejności, upewniając się, że nie stykają się wzajemnie ani nie dotykają innych elementów metalowych.

Odłączanie przewodów rozruchowych
Odłączanie przewodów rozruchowych

 1. Ciężki, niemalowany metalowy element silnika lub zdalny zacisk ujemny (-)
 2. Sprawny akumulator lub oddalony zacisk dodatni (+) oraz ujemny (-)
 3. Biegun dodatni (+) lub zdalny zacisk rozładowanego akumulatora

Aby odłączyć przewody rozruchowe od obu pojazdów:

 1.  Odłączyć czarny przewód ujemny (-) od pojazdu z rozładowanym akumulatorem.
 2.  Odłączyć czarny przewód ujemny (-) od pojazdu ze sprawnym akumulatorem.
 3.  Odłączyć czerwony przewód dodatni (+) od pojazdu ze sprawnym akumulatorem.
 4.  Odłączyć czerwony przewód dodatni (+) od drugiego samochodu.
 5.  Założyć z powrotem nasadki na zacisk dodatni (+) i ujemny (-).

Dojazdowe koło zapasowe

OSTRZEŻENIE Jazda z więcej niż jednym kołem dojazdowym może ograniczyć skuteczność hamowania i utrudnić kierowanie pojazdem. To może doprowadzić do ...

Holowanie

...

Categorie