Chevrolet Malibu: Gazy spalinowe

Parkowanie nad materiałami łatwopalnymi

OSTRZEŻENIE Materiały łatwopalne mogą dotknąć gorących części układu wydechowego pod samochodem i zapalić się. Nie parkować nad papierami, liść ...

Gazy spalinowe

OSTRZEŻENIE Gazy spalinowe zawierają tlenek węgla (CO), który jest bezbarwny i bezwonny. Działanie tlenku węgla może spowodować utratę świadomości ...

Categorie